Hakaret Suçu

Hakaret suçu, suçun mağduruna yönelik küçük düşürücü, onur kırıcı, aşağılayıcı söz sarf edilmesi fiili ve bunun sonucunda suçun mağdurunun toplumdaki saygınlığının azalmasına neden olan eylemdir. Bu suçun gerçekleşebilmesi için, suçun failinin mağdurun kişiliğine yönelik hakaret suçu kapsamındaki sözlerin söylenmesi yeterli sayılmıştır. Hakaret suçunun faili bu fiili mağdurun yüzüne söyleyebileceği gibi bu fiili onun gıyabında da gerçekleştirebilir. Örnek vermek gerekirse, failin mağdurun yüzüne karşı söylediği Şerefsiz veya Katil gibi hakaret içeren kelimeler, hakaret suçunun oluşmasında yeterli kabul edilmektedir.

Hakaretin yaptırımı TCK 125 ve 131. Maddeleri arasında düzenlenmiş olup, bu suçun yaptırımı olarak kanunda 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. Hakaret, gıyabında gerçekleştirilmiş olduğunun kabulü için kanunda en az 3 şahit şartı hükmedilmiştir.

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu, mağdurun şeref ve saygınlığını eksiltmeye yönelik fail tarafından gerçekleştirilen bir eylem veya isnat ya da mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedelemek için yapılan sövme fiili şeklinde vuku bulmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda hakaret şikayete bağlı suç olarak düzenlenmiştir. Hakarete maruz kalan mağdurun, kendisine yönelik sövme fiilinin gerçekleştiği veya hakareti öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunması gerekmektedir. Suçun mağduru kanunda öngörülen süre içinde şikayete tabi olan bu suç için şikayet şartını yerine getirmezse, artık bu hakkını yitirmiş olacaktır.

Hakaret için öngörülen hak düşürücü süre, bu suçun nitelikli hallerinde uygulanamaz. Hakaretin nitelikli halinin gerçekleşmesi halinde şikayete tabi olmaksızın Cumhuriyet savcısınca soruşturma işlemlerine başlanılır. Cumhuriyet savcısının hakarete yönelik iddianamesi kabul edilmesi halinde, yargılamaya Asliye Ceza Mahkeme’sinde devam olunur.

Gıyapta Hakaret Nedir?

Gıyapta Hakaret suçu mağdurun bulunmadığı konumda failin, başka insanlarla konuşmak, yazışmak veya iletişim kurmak haliyle mağdurun şerefi, onuru ve guruna yönelik sarf ettiği sözlerdir. Hakaretin gıyapta oluşabilmesi kanunda öngörülen şartlar:

  • Mağdurun suçunun işlendiği anda orada bulunmamasıdır.
  • Suçunun işlendiği zaman ve yerde en az 3 kişinin o anda bulunması gerekir.
  • Mağdurun saygınlığına tecavüz, küçük düşürücü ve aşağılayıcı sövmeler içermesidir.

Hakaret ve yargılama aşaması ve dayanılan delilerin Ceza Hukuku usulüne uygun olarak sunulması davanın gidişatında büyük önem taşımaktadır. Hakaret davasının tarafı olan  kişilerin Ankara Ceza Avukatına başvurmalarında büyük yarar vardır.

Huzurda Hakaret Nedir?

Huzurda hakaret suçu, mağdurun bulunduğu yerde işiterek veya görerek gerçekleştirilen suçtur. Mağdurun onuru ve şerefine zarar vermek için işlenen bu suç, onun varlığında yapılmıştır.

Karşılıklı Hakaret Nedir?

Karşılıklı hakaret suçu, TCK madde 129/3’de düzenlenmiş olup, hakaret karşılıklı ise hakim iki tarafı da cezalandırabilecektir. Ayrıca hakim iki tarafı cezalandırılmaktan vazgeçebilir. Bu seçimlik hak kanun tarafından hakime tanınmıştır.

Yorum yapın