İftira Suçu Nedir?

İftira suçu bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesi halinde gerçekleşir. Ayrıca bu suçta kendisine yönelik hukuka aykırı fiil isnat edilen kişinin yani suçun mağdurunun bu fiili kendisinin işlemediğini biliyor olması gerekmektedir. İftira suçu Türk Ceza Kanuna göre yalnızca kasten işlenebilir. Bu suçun olası kast ve diğer hallerle işlenmesi kanunda öngörülmemiştir. TCK Madde 267’de ağırlaştırılmış hali detaylı olarak düzenlenen iftira suçu hakkında yürütülen davalarda ceza avukatı büyük rol oynamaktadır. Bu suçun hangi tarafı olursanız olun delil ve ispata yönelik Ankara ceza avukatından Hukuki Danışmanlık hizmeti almanız sizlerin yararına olacaktır.

İftira Suçunun Şartları Nelerdir?

İftira suçunun işlenebilmesi için failin mağdurun hukuka aykırı bir fiil işlediğini iddia etmesi yani o fiili ona isnat etmesi gerekmektedir. Suçun mağduruna isnat edilen bu haksız fiilin suç olması gerekmez. Bu suçta gerçekleştirilen isnat belirli kişiye yönelik gerçekleştirilmelidir. Yani hukuka aykırı bir fiilin kimin işlediğinin açıklanmış olması gerekir. Ayrıca isnat edilen kişinin ismi bilinmese dahi yapılan araştırma ile tespit edilebilir olması şarttır. İftiranın bir şekilde ve yöntemde gerçekleştirilebilmektedir. Hukuka aykırı varsayılan bu isnat şu şekillerde gerçekleştirmesi mümkündür:

 • Yetkili makama ihbar veya şikayet etmek suretiyle,
 • Gazete, basın ve yayın kuruluşları aracılığıyla.

İftira suçunun gerçekleşebilmesi için, hukuka aykırı fiil isnat edilen kişinin bu hukuka aykırı eylemi kendisinin işlemediğinin bilinmesi şarttır. Ayrıca, iftira suçunun oluşabilmesi için failin bu kişi aleyhinde soruşturma ve kovuşturma başlatma gayesi taşıyor olması gerekmektedir.

İftira suçunun şartlarını maddeler halinde sıralayacak olursak şu şekildedir:

 • Hukuka aykırı bir fiil işlediğinin isnadı,
 • İsnadın belirli bir kişiye yönelik ve kimliği tespit edilebilir olması,
 • Fiilin kanunda öngörülen şekilde ihbar, şikayet veya yayın kuruluş aracılığıyla yapılması,
 • Suçun mağdurunun uğradığı iftirayı gerçekleştirmemiş olması,
 • Failin mağdura yönelik soruşturma ve kovuşturma başlatma amacı taşıyor olmasıdır.
İlgili Yazı: Hakaret Suçu

İftira Suçunun Cezası Nedir?

TCK Madde 267/1 uyarınca iftira suçunu işleyen kişi hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar kadar hapis cezası verilir. Failin bu suçu fiilin maddi eser ve delillerini uydurmak suretiyle işlemesi halinde cezanın yarı oranında artırılacağı aynı kanun maddesinin ikinci fıkrasında suçun ağırlaştırıcı sebebi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca mağdura yönelik gerçekleştirilen gözaltına alma ve tutuklama dışındaki başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa da faile verilecek olan ceza TCK Madde 267/3 gereğince yarı oranında artırılır. Ancak iftira suçunun mağduru, bu suç nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması işlemlerine maruz kalmışsa, suçun failine kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuna yönelik hükümlere uygulanır ve iftira eden dolaylı fail sayılır.

Mağdurun müebbet hapsi durumunda faile verilecek olan ceza TCK Madde 267/5 gereğince yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasıdır. Ayrıca bu suçun mağdurun hapis cezasının infazına başlanmışsa, 5. fıkraya göre verilecek olan ceza yarı oranına kadar artırılır.

İftira suçunda faile verilecek olan ceza mağdura uygulanan fiillere göre değişiklik göstermekte olup kısaca şu şekildedir:

 • Suçun temel hali için faile 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir.
 • Suçun maddi deliller uydurarak işlenmesi halinde ceza yarı oranında artırılır. (TCK m. 267/2)
 • Mağdura gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa ceza yarı oranında artırılır. (TCK m. 267/3)
 • Mağdurun gözaltına alınması veya tutuklanması halinde faile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur. (TCK m. 267/4)
 • Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza alması durumunda, faile yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezası verilir. (TCK m. 267/5)
 • Mağdurun hapis cezası infazı başlanmışsa beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır. (TCK m. 267/6)
İlgili Yazı: Dolandırıcılık Suçu

İftira Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanır Mı?

iftira suçunun mağduruna yönelik adli veya idari soruşturma başlamadan önce fail iftirasından dönerse, verilecek olan cezanın beşte dördü indirilir. Dönme işleminin kovuşturma işlemine başlanmasından önce gerçekleşmesi durumunda verilecek olan ceza ise dörtte üç oranında indirilir.

Yorum yapın