Uyuşturucu Kullanma Suçu

Uyuşturucu kullanma suçu, Türk Ceza Kanununun topluma karşı suçlar başlığı altında düzenleme alanı bulmuştur. Burada kanun koyucunun nihai amacı; toplum sağlığını ve sıhhatini korumak, toplumsal huzurun bozulmasının önüne geçmektir. Çünkü uyuşturucu kullanma suçu, niteliği itibari ile toplumdaki çürümenin tabana yayılmasını ve dönülmez sonuçlarla karşı karşıya kalmamıza neden olacaktır. Dolayısı ile uyuşturucu kullanma suçu ile korunan hukuki yarar toplumun düzeni ve daha da önemlisi sağlığıdır. Uyuşturucu kullanma suçu kanunda şu şekilde hüküm altına alınmıştır;

Uyuşturucu kullanmak gayesi ile ilgili maddeyi satın alan, kabul eden, bulunduran kişi iki yıldan beş yıla kadar süreli hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

Açık ve net bir şekilde anlaşılacağı üzere uyuşturucu maddeyi; satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçun işlendiğinin kabulünü ortaya çıkartacaktır. Türk Ceza Kanunu kapsamında bu suç, yalnızca doğrudan kast ile işlenebilmektedir. Bunun açıklaması ise; kişinin kullanma saiki ile bu maddeleri temin ettiğidir. Aksi durumda ise uyuşturucu madde ticareti suçu gündeme gelecektir. Sonuç olarak bu suçun olası kastla ya da taksirle işlenmesi söz konusu değildir. Diğer bir husus ise kanun koyucu seçimlik hareketlerden bahsetmiştir. Satın almak, kabul etmek, bulundurmak… Bu sebeple de seçimlik hareketlerden birisinin gerçekleşmesi ile suç tamamlanmış olacaktır. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki farklı hareketlerin aynı anda gerçekleşmesi halinde de yine tek bir suçun varlığı kabul edilecektir.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçunun Cezası Nedir?

Uyuşturucu kullanma suçu, kanunda çok açık bir şekilde hükme bağlanmıştır. Buna göre kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde temin eden, kabul eden ya da bulunduran kişi 2 yılan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır.

İlgili Yazı: İftira Suçu Cezası

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçunda Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal

Uyuşturucu kullanma suçunun nitelikli hali yine Türk Ceza Kanunu çerçevesinde düzenlenmiştir. Buna göre bu suçun; okul, yurt, hastane, kışla ya da ibadethane benzeri topluca faaliyet yürütülen yerlerin sınırlarına 200 metreden yakın bir mesafede işlenmesi halinde verilecek olan ceza yarı oranında arttırılarak hüküm kurulacaktır.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçunda Etkin Pişmanlık

Uyuşturucu kullanma suçunda etkin pişmanlık, Türk Ceza Kanunu madde 192/2’de düzenlenmiştir. Bu madde metnine göre; Kişi uyuşturucu maddeyi satın aldıktan sonra, maddeyi temin eden kişiyi kolluk güçlerine bildirdiği takdirde hakkında cezaya hükmolunmayacaktır.

İlgili Yazı: Ankara Uyuşturucu Avukatı

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçunda Görevli Mahkeme

Uyuşturucu kullanma suçu bakımından kanun özel olarak görevli bir mahkeme tayin etmemiştir. Bu sebeple bu suça ilişkin davalar, suçun cezasının miktarı bakımından Asliye Ceza Mahkemelerinde görülecektir. Hapis cezasını gerektirecek her suç, niteliği itibari ile kişinin hayatında büyük değişikliklere neden olabilmektedir. Bu sebeple de hem maddi hem de manevi açıdan üzerine dikkatle gidilmesi gereken bir husustur. Kişilerin bireysel olarak kendilerini savunmaları da çok yüksek ihtimalle hak kayıpları yaşamalarının önünü açacaktır. Ankara ceza avukatı olarak sunduğumu hizmet neticesinde ise müvekkillerimiz, hak kayıpları yaşamadan hukuki destek alabilmekte, çoğu durumda ise hapis cezası ile karşılaşmamaktadırlar.

Yorum yapın