Yağma Suçu

Yağma suçu, halk arasında daha çok gasp olarak bilinmektedir. Suçun TCK’daki tanımında ise; kullanımı ile bulundurma hakkı ( Zilyetliği) bir başkasında olan taşınır malın, cebir tehdit kullanılmak sureti ile zorla alınmasını şeklindedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, yağma suçunda cebir unsurunun varlığıdır. Aksi halde hırsızlık suçu gündeme gelecektir. 

Yağma suçunda ( Gasp Suçu ) yukarıda değindiğimiz üzere iki temel unsurun muhakkak bulunması gerekir. Bu unsurlar cebir ve malın zor kullanılarak alınmasıdır. Diğer bir anlatımla gasp suçu, niteliği itibari ile tehdit suçunu, hırsızlık suçunu ve bazı hallerde yaralama suçunu da kapsamaktadır. Ancak infaz aşamasında yalnızca yağma suçu bağlamında bir cezaya hükmedilecek, diğer suçlardan ayrı ayrı cezalandırılma yoluna gidilmeyecektir.

Yağma Suçunun (Gasp Suçunun) Gerçekleşmesi

Gasp suçu, kendisine has unsurları bulunan bir suç tipidir. Uygulamada daha çok hırsızlık suçu ile karıştırılsa da bariz bir şekilde hırsızlıktan ayrılmaktadır. Hırsızlık suçunda suça konu olan mal, kişinin rızası dışında ve fakat kişinin haberi olmadan alınmaktadır. Ancak gasp suçunda mal, kişinin rızası dışında ve fakat tehdit edilmek ya da cebre maruz kalınma sureti ile alınmaktadır. Diğer bir anlatımla suçun faili, malı zor kullanarak kendi hakimiyet alanına geçirmektedir.

Yağma Suçunun Unsurları; Cebir ve Tehdit

Tehdit, TCK kapsamında ayrı bir şekilde düzenleme altına alınmış, kişinin iç huzurunun bozulmasına ve kişinin özgür bir şekilde hareket etmesine engel olma fiillerinden oluşmaktadır. Yine cebir, geniş anlamı ile kullanılmış ve genel itibari ile her türlü şiddeti ifade etmektedir. Cebir kavramının içerisine yaralama, darp ve benzeri eylemler girmektedir.

Suçun mağduru; tehdit, cebir ve malının iradesi dışında elinden çıkması fiillerinin tümüne maruz kalmaktadır. Bu fiillerin tümü ise yağma suçunu oluşturmaktadır. Suçun faili, TCK’da ayrı ayrı düzenlenmiş olan 3 farklı fiile ait suçlardan değil, yalnızca yağma suçundan cezalandırılmaktadır. Ancak istisnai olarak suç gerçekleşirken; mağdur hayatını kaybedecek olursa ya da yaralanma, basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek derecede ise fail hakkında ayrıca yaralama suçundan veya kasten adam öldürme suçundan hüküm kurulacaktır.

Yağma Suçunun Cezası Ne Kadar?

Yağma suçunda fail cezalandırılırken, suçun işleniş biçimi dikkate alınmalıdır. TCK’da suçun basit ve nitelikli halleri sayılmış olup temel halinde fail, 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaktır. Suçun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerinden birisinin işlenmesi halinde ise fail hakkında, 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmedilecektir. Burada önemle belirtmek gerekir ki alanında uzman bir Ankara ceza avukatından hukuki destek alınması, verilecek cezalarda gözle görülür bir azalmayı beraberinde getirecektir. Bunun nedeni ise ceza avukatlarının, kanuna ve ceza muhakemesi hukukuna hakim olmasıdır.

Basit Yağma (Gasp) Suçu

Yağma suçunun temel şekli TCK’da düzenlenmiş ve fail hakkında 6 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası hükmedilmiştir. Suçun temel nitelikli hali dışında kalan bütün işleniş biçimleri basit gasp suçunu oluşturmaktadır. Aynı zamanda senet yağması olarak anılan suç tipi de basit gasp suçu olarak düzenleme altına alınmıştır.

Nitelikli Yağma Suçu

Yağma suçunun nitelikli halleri, hiçbir yoruma mahal vermeyecek şekilde kanunda düzenleme altına alınmıştır. Belirtmek gerekir ki işbu nitelikli haller daha ağır cezayı gerektiren nitelikli hallerdir. Suçun işleniş biçimine, kullanılan alet ve silaha, mağdurda oluşan maddi manevi zarara göre faile verilecek temel cezada artırım yapılacaktır. Nitelikli yağma suçunun cezası 10 yıldan az olmamak şartı ile ağır hapis cezasıdır. Kanunda belirtilen suçun nitelikli halleri şu şekildedir;

  • Bir malı silah yolu ile almaya çalışmak ya da almak,
  • Kişinin kendini tamamen gizleyerek suçu işlemeye çalışması,
  • Birden fazla kişinin bir malı gasp etmeye çalışması,
  • Bir kişinin özgürlüğünü sınırlandırmak ya da yolu kesmek,
  • Kendini savunmaya elverişli olmayan birinden bir malı zorla almak,
  • Gece saatlerinde malı almaya çalışmak.

Gerek gasp suçunun faili gerekse mağduru konumunda olan vatandaşlarımız, alanında uzman bir ceza avukatından hukuki destek almaları gerekli olmamakla beraber önem arz etmektedir. Aksi halde geri dönüşü olmayan hak kayıplarının yaşanması kaçınılmazdır. Yazımız hakkında akılınıza takılan soruları Online Avukata Sor sayfamız üzerinden bizlere yöneltebilirsiniz. Bu sayede sizlere hızlı ve etkili bir dönüş sağlayabiliriz.

Yorum yapın