Kasten Öldürme Suçu ve Cezası

Kasten öldürme suçu TCK 81 ve 83. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre kasten öldürme suçunu gerçekleştiren kişiye müebbet hapis cezası verileceği hükmedilmiştir.

Kasten adam öldürme suçu kimlere karşı işlenir?

Bu suçun TCK Madde 81’de düzenlenen temel şekline göre bu suç, herkese karşı her türlü vasıtayla işlenebilmektedir. Ancak suçun mağdurunun sağ olması gerekmektedir. Suçun mağduru ölüyse ve kasten öldürme maksadıyla başka bir kişi, öldürmeye yönelik hareket icra ediyorsa, kasten öldürme suçu işlenemez. Kişinin ölmesiyle suç konusuz kalır.

Hakaret suçu hakkındaki yazımız için ise diğer makaleleri inceleyebilirsiniz.

Kasten adam öldürme suçu nasıl işlenir?

Kasten bir insanı öldürme suçunun konusunun tarafların yine insandır. Kişilik medeni kanuna göre, kişinin sağ doğmak koşuluyla ana rahminde düşülmesiyle başlar. Ancak ceza hukukun bakımında durum farklıdır. Ceza hukukuna ve kasten öldürme suçunun mağduru açısından kişinin var sayılması için, sağ olarak doğmuş veya doğmaya başlamış olması aranır. Sağ olarak doğmuş bir bebek veya doğumu gerçekleşen bebeğe yönelik kasten öldürme suçu işlenebilmektedir.

Bu suçun failinin fiili icra ederken farklı şekillerde gerçekleştirebilmesi mümkündür. Türk Ceza Hukuku bakımından kısıtlamaya gidilmemiştir. Failin, mağduru öldürmeye yönelik aktif olarak gerçekleştirdiği ve içinde rol aldığı her icraat kasten öldürme suçu kapsamında değerlendirilir.

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi nasıl olur?

Bu suçun ihmali davranışla  işlenebilmesi mümkün olup, TCK Madde 83’de  de  düzenleme yer almaktadır. Kişi tarafından, kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi için unsurların bir arada ve birlikte gerçekleşmesi aranır ve şu şekildedir:

  • Failin yükümlü olduğu belirli bir davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla ölüm neticesinin gerçekleşmesi ve bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülüğün ihmali davranışa olarak sayılması
  • Failin ihlal ettiği yükümlüğünün icrai davranışın eşdeğer olması
  • Failin yükümlülüğünün kanuni düzenlemelerden veya sözleşmelerden kaynaklanan bir yükümlülük olması
  • Failini ihmali davranışının başkalarının veya mağdurun hayatına yönelik tehlikeli bir durum oluşturması

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi halinde kanunda öngörülen hapis cezası yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hapis cezasıdır. Bazı hallerin varlığında indirim hükümleri uygulanabilmekte veya uygulanamamaktadır. Bu suça örnek olarak, çocuğu boğulmakta olan ve yüzme bilen babanın hiçbir harekette bulunmadan çocuğunun ölümünü beklemesi, bu suçun işlenmesine yetecektir. Babanın çocuğunu kurtarma yükümlülüğü medeni kanundan kaynaklanmaktadır. Bu yükümlülüğünün ihlali neticesinde ölüm gerçekleşirse suç tamamlanmış sayılır. Fail bu suçta aktif bir hareket yerine pasif bir icrai hareket sergilemektedir. Ankara ceza avukatının yapacağı savunma ve dayanmış olduğu deliller kişinin müebbet hapis cezasından kurtulmasına sebep olabilmektedir.  Bu sebeple hukuki danışmanlık hizmeti almak bu suçun tarafları için büyük önem taşır.

Dolandırıcılık Suçu ile ilgili yazımızı okumak için tıklayabilirsiniz.

Tasarlayarak kasten adam öldürme suçu nasıl işlenir?

Kasten öldürme suçunun nitelikli olan bu halinde fail, soğukkanlı bir şekilde plan tasarlar ve öldürme fiilini gerçekleştirir. Tasarlamanın kabulü için, tasarlamaya başlama anı ile olayın gerçekleşmesine kadar bu zaman aralığının mevcudiyeti gerekir. Fail bu zaman aralığında fiili nasıl icra edeceğini detaylı bir şekilde düşünmekte yani tasarlamaktadır. TCK’da tasarlayarak kasten öldürme suçunun cezası, ağırlaştırılmış müebbet hapis olarak öngörülmüştür.

Yorum yapın