Ceza Hukuku

Suçta Tekerrür Nedir?

Kelime olarak suçta tekerrür, tekrar etme anlamına gelerek ceza hukukunda bir failin birden çok suç işlemesi manasını taşıyor. Kanunda tekerrür hükümlerinin düzenlenmesindeki ana amaç, failin suç işlemesini önlemek ve suçun tekrarının olması halinde daha ağır şartlarda infaz tatbikinin uygulanmasıdır.

Tekerrürün şartları farklı şekillerde düzenleniyor. Burada öne çıkan özellik, tekerrür açısından aynı suçun işlenmesi şartı olmamasıdır. Bu durumda, kasten işlenen iki farklı suç da tekerrür kapsamına girmiş oluyor.

Suçta Tekerrürün Şartları

Bir hükümlü için suçta tekerrür hükmünü kabul etmek için öncelikle ilk suçun cezasının kesinleşmesinden itibaren yasada belirlenen süre içerisinde yeni bir suç işlemiş olması gerekiyor. İlk suça yönelik henüz yargılama kesinleşmemiş ve üst mahkemelerde yargılama devam ediyor ise işlenen ikinci bir suç için tekerrür hükmü değerlendirilmiyor.

Burada ikinci suç için aranan süre, ilk suça yönelik 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkumiyetin bulunmasıdır. 5 yıl ve altındaki kesinleşmiş hapis cezaları için bu tekerrür hükmü 3 yıldır. Şayet 18 yaşından küçük işlenmiş ve kesinleşmiş suçlar için tekerrürden söz edilmiyor. Kasıtlı işlenen suçlar ile taksirli suçlar ve askeri suçlar ile diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanamaz.

Suçta Tekerrürün Sonuçları

İlk suçu kesinleşmiş olan biri için suçta tekerrür hükümlerinin uygulanması için mükerrirlere özgü infaz rejimi bulunuyor. Bunun en büyük özelliği şartla salıverilme koşullarında kendisini gösteriyor. Bu kapsamda hükümlü toplam cezasının 2/3’ünü değil, 3/4’ünü ceza infaz kurumunda geçirmesi gerekiyor. Ancak ikinci kez tekerrür hükümleri uygulanmış ise koşullu salıverme düzenlemesinden yararlanmak mümkün olamıyor.

Tekerrürün gerçekleşmesi durumunda denetimli serbestlik hükümleri 1 yıl süreyle tatbik edilebilir. Duruma göre bu belirtilen sürenin 5 yıla kadar çıkarılması da gündeme gelebilmektedir. Eğer belirtilen hükümlere uyulmazsa, bu kez de 3 aya kadar zorlama hapsinin tatbik edilebilir.

Tekerrür Suçlarda Avukatın Önemi

Suçta tekerrür hallerinde faile verilecek ceza, temel cezaya oranla daha ağır olmaktadır. Aynı zamanda infaz hukuku da farklı şekillerde işlemektedir. Tekerrür suçlarda Ankara ceza avukatının önemi de kendisini daha çok hissettirmektedir. Zira alanında uzman bir ceza avukatı ile yürütülen tekerrür suç dosyalarında başarı oranı diğerlerine oranla daha yüksek olmaktadır.

Tüketici Mahkemesi Nedir?

Kurumlar ve tüketiciler arasında bazı durumlarda büyük anlaşmazlıklar çıkabilmektedir. Devlet, bu anlaşmazlıkların çözülebilmesi için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu çıkartmış ve mahkemelere de bu konuda yetki verilmiştir. Bu konunun önemli bir sorun olması ile birlikte de tüketici mahkemesi özel yetkilerle tüketicilerin şikayetlerine bakmaktadır.

Tüketici Mahkemelerine Kimler Başvurabilir?

Tüketici mahkemelerine bireysel olarak başvurulabildiği gibi, tüketici örgütleri, kaymakamlıklarda kurulan tüketici hakem heyetleri ve Ticaret Bakanlığı’da başvurabilmektedir. Tüketici mahkemelerine açılan davalar harçlardan muaftır. Tüketici mahkemeleri özel yetkili mahkemelerdir ve bu yetkiler yasalar tarafından genişçe belirtilmiştir.

Tüketici Mahkemelerinin Görevleri Nelerdir?

Türkiye adalet sisteminde her mahkemenin kendince özel görevleri bulunmaktadır. Her konuya her mahkeme bakamaz. Bu kapsamda tüketici mahkemelerinin de görevleri bulunmaktadır. Tüketici mahkemeleri haksız ticari uygulamaların, yine haksız ticari kazançların ve rekabeti önleyici unsurlar ile ilgili kararları almaya yetkili mahkemelerdir. İlgili kanunlara aykırı hüküm ve uygulamaları tespit eden tüketici mahkemeleri kanuni yaptırımları uygulamaya da yetkilidir. Aynı zamanda trafik cezası itiraz mercii olarak da görev yapmaktadır.

Tüketici Mahkemelerinin Parasal Sınırları

Her durumda tüketici mahkemesine başvurulmamalıdır. Bu konuda yapılan kanuni düzenlemelerle tüketici mahkemesi görevleri kapsamında parasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında; 4 bin 570 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ve Büyükşehir statüsünde olan illerde aynı tutar altındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlendirilmiştir. Bunların yanı sıra Büyükşehir belediyesi kapsamında olmayan illerde yer alan ilçelerde 4 bin 570 Türk Lirası ile 6 bin 860 Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir. Ayrıca illerin merkezlerinde 6 bin 860 Türk Lirası’nın altında bulunan uyuşmazlıklarda İl Tüketici Hakem Heyetleri görevlidir.

Tüketici Mahkemeleri İçin Nereye Başvurulur?

Davacının ikametgahı içerisinde yer alan tüketici mahkemesi, anlaşmazlıkların çözülmesi için yetkilendirilmiştir. Aynı zamanda davalının yer aldığı bölgedeki tüketici mahkemelerine de müracaat edilebildiği gibi uyuşmazlığın yaşandığı yerdeki tüketici mahkemeleri de yetkilidir. Yapacağınız başvuruyu alanında uzman bir avukat ile yapmanız, yararınıza olacaktır.

Tüketici Mahkemeleri Kararlarının İlan Edilmesi

Diğer mahkemelerden farklı olarak tüketici mahkemelerinde verilen kararların ilan edilmesi gerekmektedir. Bunun için yerel veya ulusal gazetelerde bu kararların mutlaka ilan yoluyla duyurulması gerekmektedir. İlan süresi kanunen kararın alındığı tarihten itibaren 15 gündür.